نسخه چاپی - جمع آوری کمک های مردمی
تاریخ : سه شنبه 23 آبان 19:12
کد خبر : 597262
سرویس خبری : عکس خبری
 

جمع آوری کمک های مردمی

پایگاه شهید خلیلی

جمع آوری کمک های مردمی

جمع آوری کمک های مردمی توسط تیم ویژه ی پایگاه شهید خلیلی جمع آوری شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید خلیلی  حوزه 175 موحد دانش  ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ،جمع آوری کمک های مردمی توسط تیم ویژه ی پایگاه شهید خلیلی جهت ارسال به ناطق زلزله زده ی استان کرمانشاه جمع آوری و در حال ارسال استسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ