تاریخ : پنجشنبه 21 تير 11:17
کد خبر : 701900
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

مسجد و پایگاه

مسجد و پایگاه

برگزاری جلسات هفتگی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحمانی  حوزه 188 مهدیه  ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ،برگزاری جلسه پیش نماز مسجد آقای احمدی با سر گروه های محترم، فرمانده پایگاه ، رابط بین مسجد و پایگاه خواهران و شورای فرهنگی پایگاه شهیدان رحمانی در خصوص راه کارهای تربیتی برای متربیان حلقه ها برگزار شد. این جلسات با پیشنهاد آقای احمدی هر دو هفته یک بار در مسجد برگزار خواهد شد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ